تعداد مقالات: 892
52. تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما

دوره 25، جلد 35، پاییز 1384، صفحه 1-7

فریدون افلاکی؛ حجت اله مطلوبی


53. جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 1-6

رامین یاوری؛ علیرضا خانچی؛ حمید رفیعی؛ محمد قنادی مراغه؛ میرعلی فرجزاده


54. تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ پژمان روشن فرزاد؛ مهشید ثابت؛ محسن کمالی دهقان؛ محمد میرزایی؛ امیرعباس رجامند


55. همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 1-7

غلامرضا رئیس علی؛ ناهید حاجیلو؛ سعید حمیدی؛ غلامرضا اصلانی


56. بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 1-9

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده؛ بهروز رک رک


57. شبیه‌سازی ترابرد وابسته به زمان نوترون در رآکتورهای شکافت با استفاده از روش مونت‌کارلو

دوره 28، جلد 39، بهار 1386، صفحه 1-8

محسن شایسته؛ مجید شهریاری؛ غلامرضا رئیس علی


58. اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 1-7

کاوه عدالتی؛ ناصر راستخواه؛ ابوطالب کرمانی؛ مسعود سیدی؛ امیر موافقی؛ علی شیرزادیان


59. تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد

دوره 24، جلد30، زمستان 1382، صفحه 1-8

عبدالرضا سلیمانیان؛ کلاوس دریکوم


60. طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 1-5

حسین غفوریان؛ محمدرضا قهرمانی؛ عبدالرضا قهرمانی


61. امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1)

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 1-7

حسین غفوریان؛ مریم شمس رفیعی؛ مریم مظاهری تهرانی؛ محمدامین احمدی؛ علیرضا نفر


65. زمین لرزه وپیش در آمدهای آن

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 1-16

علی نگارستانی؛ سعید ستایشی؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام عکاشه


66. مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 1-6

کاظم حقیر ابراهیم آبادی؛ رضا نجفی؛ حسین اقابزرگ؛ حسن فرجام؛ آزاده تجردی


67. دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب

دوره 21، جلد 23، پاییز 1380، صفحه 1-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ مصطفی غفوری؛ شهرام منادی


68. اتخاب محلهای هسته ای

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 1-15

احمد قریب؛ علی اصغر ظهوریان ایزد پناه؛ حمید ایرانمنش


71. سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان

دوره 19، جلد 18، بهار 1378، صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ حسین آفریده؛ عباس شفیعی؛ حمید رفیعی؛ رضا نجفی


72. فلزیابی پرکامبرین در ایران مرکزی (بخش اول)

دوره 18، جلد 17، زمستان 1377، صفحه 1-16

بهرام سامانی


73. تابع توزیع فضای فاز وینگر برای اتم هیدروژن

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 1-6

سعید نوری


74. بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 1-13

اصغر صدیق زاده؛ حسین غفوریان؛ نازآفرین فلاحیان


75. مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات

دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 1-10

محمد قنادی؛ سید واقف حسین؛ علیرضا خانچی؛ سیدجواد احمدی؛ محمد دیلمی معزی