نویسنده = علی مالکی فارسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 26-36

حمزه فراتی راد؛ حمید رضا مهاجرانی؛ مهدی نجات پیشکناری؛ علی مالکی فارسانی؛ سعید مومن زاده؛ محمد رستم نژاد؛ محسن اسدیان


2. حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 89-93

زهرا پرویزی نژاد؛ علی مالکی فارسانی؛ امیر حیدری