نویسنده = A Hakimi
تعداد مقالات: 1
1. Production and Evaluation of Lutetium-177 Maltolate as a Possible Therapeutic Agent

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 61-67

A Hakimi؛ A.R. Jalilian؛ A Bahrami Samani؛ M Ghannadi Maragheh