نویسنده = مهدی زه‌تابان
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 26-32

رضا فقیهی؛ سیمین مهدی‌زاده؛ منصور جعفری‌زاده؛ صدیقه سینا؛ مهدی زه‌تابان؛ مهران طاهری