محاسبه ی دز نمونه ی برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتابنده ی راکتور تحقیقاتی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 هیات علمی

چکیده

ایمنی در هر نوع آزمایش یکی از موارد بسیار مهم می‌باشد. آزمایش خمش از جمله آزمون‌های مهم برای دستیابی به مشخصه‌های مواد می‌باشد. در این مقاله، نرخ دز نمونه استاندارد برای آزمایش خمش گرافیت در راکتور تحقیقاتی تهران بدست آمده است. با استفاده از استانداردهای مختلف مقادیر دز در فواصل مختلف و دو بازه زمانی 15و 40 روز تابش دهی محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از دو کد ORIGEN و MCNPX انجام گرفته است. مقادیر ناخالصی ماده با استفاده از دو روش XRF و ICP-AES اندازه‌گیری شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که استاندارد Claiborne & Trubey از استانداردهای دیگر سختگیرانه تر بوده و نمونه پس از گذشت 20 روز از تابش‌دهی با رعایت فواصلی در حدود 100 سانتیمتر دارای دز کمتر از μSv/h 2 برای انجام آزمایشات می‌باشند. همچنین محاسبات مربوط به محفظه انتقال نشان می‌دهد که محدودیتی در انتقال نمونه ها وجود ندارد. در نهایت می توان گفت روش بکار گرفته شده در این تحقیق می تواند برای مواد دیگر موجود در قلب راکتور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sample dose calculation for flexural strength test in Tehran research reactor reflector

چکیده [English]

Safety is one of the most important issues in any type of test. A flexural test is one of the most important tests to achieve material specifications. In this paper, standard sample dose rate is calculated for graphite flexural test in Tehran research reactor. Using different standards, the dose is computed at different distances and two periods of 15 and 40 days of radiation. Calculations are done with the ORIGEN and MCNPX codes. The impurity values of the material are measured by two methods of XRF and ICP-AES. The obtained calculations show that the Claiborne & Trubey standard is more stringent than other standards and it has less than dose 2 μSv/h with observance of 100cm distance and 20 days after irradiation. Moreover, calculations of transfer chamber show that there is no limitation for the samples transport. Finally, it can be concluded that the considered method of this research also can be used for other materials at the reactor core.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCNPX Code
  • ORIGEN code
  • graphite
  • ICP-AES
  • Tehran Research Reactor