اندازه گیری شار مطلق نوترون با روش همزمانی

نوع مقاله: یادداشت علمی و فنی

نویسندگان

1 کارشناس علوم و فنون هسته ای

2 کارشناس

چکیده

در یک راکتورصفرقدرت و به طورکلی در مجموعه های بحرانی برای انجام آزمایشات، لازم است میزان شار مطلق نوترون جهت کالیبره کردن توان مشخص باشد. روش همزمانی4πβ-γ با استفاده از اکتیواسیون فویل طلا به‌عنوان یک روش استاندارد برای اندازه‌گیری شار مطلق نوترون شناخته شده است. شار مطلق نوترون با اندازه‌گیری اکتیویته مطلق فویل طلا محاسبه می شود. پرتوهای بتا و گامای حاصل از نمونه طلای اکتیوشده در یک بازة زمانی کوتاه (حدود 8-10ثانیه) اندازه‌گیری می‌شوند. دراین روش فویل طلا در موقعیت موردنظر برای اندازه گیری شار پرتودهی شده، سپس با شمارش میزان تابش‌ها‌ی بتا،گاما و همزمانی از طریق سیستم4πβ-γ ، اکتیویته مطلق فویل طلا بدست آورده می شود. گسترة اکتیویتة قابل اندازه گیری نمونهBq 104-102 ست. مزیت اصلی روش همزمانی، وابستگی مستقیم بازدهی آشکارسازها به میزان شمارش‌ها است. با تغییر ولتاژکار آشکاساز بتا و درنتیجه تغییربازدهی آشکارساز بتا و ثبت شمارش‌های شاخه‌های بتا،گاما و همزمانی می‌توان نمودار تغییرات شمارش بتا را برحسب تغییرات بازدهی آشکارساز بتا رسم کرد. سپس با برون یابی بازدهی آشکارسازبتا به مقدار 1، اکتیویته مطلق فویل طلا محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Absolute Neutron Flux with Coincidence Method

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Tehrani 1
  • parvin kaviani 2
1 Expert of Nuclear Science and Technology
چکیده [English]

To effective experimental implementation in a zero power reactor or more generally, critical assemblies, it is necessary to measure the absolute neutron flux to calibrate the reactor power.
The 4πβ-γ coincidence method via the activation of gold foil, is a well known standard method for absolute neutron flux measurements. The absolute neutron flux is obtained by measuring the absolute activity of the irradiated gold foil, ranged in 102-104 Bq. In this method, the gold foil is irradiated at the desired position. The beta, gamma and the coincidence rates are by using the 4πβ-γ coincidence system and the absolute activity of gold foil is then obtained. The β-γ rays emitted from the irradiated gold foil, are recorded in a very short time period (of the order 10-8 seconds). The advantage of this method is that the efficiency of either detector is directly to be dependent on the count rates. Changing the beta detector efficiency due the high voltage change, and then measuring the beta, gamma and coincidence count rates, the plot of beta count rates against the beta detector efficiencies can be represented. Extrapolating the efficiencies to the value 1, gives the absolute activity of the gold foil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Neutron Flux
  • Absolute Activity
  • 4πβ-γ Coincidence Method
  • Gold foil