رفتار هیستوگرام چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در رادیوگرافی فولاد با چشمه گاما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/سازمان انرژی اتمی ایران-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-پژوهشکده کاربرد پرتوها

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 انرژی اتمی ایران/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

این مقاله سعی دارد تا برای رفتار چگالی نوری مربوط به خط جوش پرتونگاشت رادیوگرافی تابع توزیع احتمال مناسبی بیابد. پرتونگاشت تصویر حاصل از رادیوگرافی فولاد توسط چشمه گاما است. تعداد پرتونگاشت ها 4 عدد بوده و با توجه به غیر ایده آل بودن شرایط رادیوگرافی و وجود مناطق متفاوت بر روی سطح پرتونگاشت، مناطقی از پرتونگاشت انتخاب شده اند که از نظر رفتاری منحنی های هیستوگرام نسبتا"متوسطی ارائه می‌دادند. توابع احتمالی که بر هیستوگرام داده های پرتونگاشت مبنا برازش شده اند، بیش از 36 تابع بوده اند. 11 تابع احتمال بر اساس R-sq.≥0/95 انتخاب شدند. R-sq. حداکثر، مبناای انتخاب بهترین تابع احتمال، بوده است. همچنین عمل برازش توابع احتمال بر عیوب فرو رفتگی ریشه جوش (Internal concavity (Suk Back)) پرتونگاشت رادیوگرافی نیز انجام گرفت. این عیوب 4 عدد و از یک نوع بودند. بهترین تابع احتمال که همواره و در شرایط مختلف بهترین جواب را میداد تابع احتمال Pearson IV بود. اما توابع دیگری نیز رفتار های بسیار خوبی داشتند. در بین این توابع، تابع احتمال Gaussian رفتار نسبتا" خوبی از خود نشان میداد. ولی مانند چند تابع دیگر عالی نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optical density histogram behavior of the photogrammetry of the welding line in the radiography of steel with Gamma ray

نویسندگان [English]

  • null null 2
  • Behrouz Rokrok 3
چکیده [English]

This paper tries to find a suitable probability distribution function for the optical density of weld lines in the radiographic films. For this purpose, real gamma ray radiography films of oil and gas pipelines in the operational areas of national oil company were used. The number of radiographic films was 4 and due to the unpredictability of radiographic conditions and the existence of different regions on the surface of the films, histogram curves of scattered data were selected to do this study. More than 36 probability distribution functions were fitted on the histograms. 11 fitted probability functions with R-sq.≥0.95 were selected among the total functions. In addition, the final selected functions fitted to 4 internal concavity (Suk Back) defects. The best function was Pearson IV based on the obtained results. Although the Gaussian function also behaved well but it was not perfect. In addition, Rational and Cauchy functions were simple and very good fitable probability distribution functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film
  • Gamma Ray
  • Radiography
  • Histogram
  • probability distribution functions
  • Pearson IV
  • Gaussian