اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد قنادی مراغه

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mghanadiataeoi.org.ir

مدیر مسئول

میثم تراب مستعدی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mmostaediataeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدجواد احمدی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

sjahmadiataeoi.org.ir

محمدرضا اسکندری

استاد دانشگاه شیراز

eskandariatphysics.susc.ac.ir

علی بهرامی سامانی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

asamaniataeoi.org.ir

سید مهدی حسینی پویا

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mhosseiniataeoi.org.ir

علیرضا خانچی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

akhanchiataeoi.org.ir

رسول خدابخش

استاد دانشگاه ارومیه

r.khodabakhshaturmia.ac.ir

غلامرضا رئیس‌علی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

raisaliatyahoo.com

صمد سبحانیان

استاد دانشگاه تبریز

sobhanianattabrizu.ac.ir

اصغر صدیق‌زاده

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

asadigzadehataeoi.org.ir

رسول صدیقی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

sadighiatsharif.ir

حسین فقیهیان

استاد دانشگاه اصفهان

h.faghihatsci.ui.ac.ir

محمدرضا کاردان

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mkardanataeoi.org.ir

حسین کاظمی‌نژاد

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

hkazeminejadataeoi.org.ir

امیدرضا کاکویی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

okakueeataeoi.org.ir

جواد کریمی ثابت

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

jvkarimiataeoi.org.ir

مجید مجتهدزاده لاریجانی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mmojtahedzadehatnrcam.org

محمد جعفر ملکوتی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

mjmalakoutiatmodares.ac.ir

عبدالرضا نیلچی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

anilchiataeoi.org.ir

محمد یزدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdiatsbu.ac.ir

سعید علمدار میلانی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

salamdarataeoi.org.ir

مدیر علمی و اجرایی

سیدابوالفضل قاسمی

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

abghasemiataeoi.org.ir