اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد قنادی مراغه

استاد

mghanadiataeoi.org.ir

مدیر مسئول

بابک خدادوست

دانشیار

babackhodadoostatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید مهدی حسینی پویا

اعضای هیات تحریریه

mhosseiniataeoi.org.ir

سید جواد احمدی

استاد

sjahmadiatgmail.com

محمدرضا اسکندری

استاد

eskandariatphysics.susc.ac.ir

علیرضا خانچی

استاد

akhanchiataeoi.org.ir

رسول خدابخش

استاد

r.khodabakhshaturmia.ac.ir

غلامرضا رئیس‌علی

استاد

raisaliatyahoo.com

صمد سبحانیان

استاد

sobhanianattabrizu.ac.ir

اصغر صدیق‌زاده

دانشیار

asadigzadehataeoi.org.ir

رسول صدیقی

استاد

sadighiatsharif.ir

حسین فقیهیان

استاد

h.faghihatsci.ui.ac.ir

حسین کاظمی‌نژاد

استاد

hkazeminejadataeoi.org.ir

عبدالرضا نیلچی

استاد

anilchiataeoi.org.ir

محمدرضا کاردان

دانشیار

mkardanataeoi.org.ir

جواد کریمی ثابت

مهندسی شیمی دانشیار

jvkarimiataeoi.org.ir

سعید علمدار میلانی

چرخه ی سوخت هست های دانشیار

salamdarataeoi.org.ir

امیدرضا کاکویی

استفاده از شتابدهنده ذرات در گسترش علوم و فنون استاد

okakueeataeoi.org.ir

مجید مجتهدزاده لاریجانی

اعضای هیات تحریریه

mmojtahedzadehatnrcam.org

محمد یزدی

اعضای هیات تحریریه

m-yazdiatsbu.ac.ir

علی بهرامی سامانی

اعضای هیات تحریریه

asamaniataeoi.org.ir

محمد جعفر ملکوتی

هیات علمی

mjmalakoutiatmodares.ac.ir

دبیر اجرایی

سیدابوالفضل قاسمی

فیزیک اتمی- ملکولی، برهمکنش لیزر- ماده، گداخت هسته ای، گداخت محصور سازی اینرسی هیأت علمی، استادیار

abghasemiataeoi.org.ir