اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه به‌این شرح است:


1. اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله‌ها برای همه‌ی افرادی که به آن دسترسی دارند محرمانه است و به‌طور‌ کامل از آن محافظت    می‌شود.

2. تصمیم‌گیری دربار‌ه‌ی مقاله‌ها در هر مرحله بدون در نظر گرفتن موقعیت نویسندگان انجام می‌شود.

3. سردبیر، مسئول حفظ کیفیّت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است و اولین وظیفه او و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحّت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.

4. داوری مقاله‌ها باید بر اساس مستندات علمی و با استدلال کافی همراه باشد، دلایل پذیرش یا عدم‌پذیرش مقاله‌ها به وضوح بیان شود و این مدارک به نویسندگان ارایه شود. توجه به منابعِ استفاده‌ شده در مقاله از دیگر وظایف اخلاقی داوران است. کلیّه‌ی تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده می‌شود باید با ارجاع‌دهی کامل در درون متن و کتابنامه همراه باشد.