اطلاعات تماس

 


آدرس:

تهـران‌، انتهـای‌ خیـابـان‌ کـارگـر شمـالـی‌، سازمـان‌ انـرژی‌ اتمی‌ ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ساختمان کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای‌، دفتر مجله علوم و فنون هسته‌ای


صندوق‌ پستی‌: 836-14395
تلفن‌: 82062346، 82062359، 82062317
دورنگار: 88221354
وب سایت سازمان‌: www.aeoi.org.ir
پست‌الکترونیکی‌: Jonsat@aeoi.org.ir